Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Design Plus
Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Design Plus. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Design Plus, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Design Plus verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 november 2012.
Artikel 1. Definities
1.1. Design Plus gevestigd en kantoorhoudende te Grotestraat 19, 6653 BJ te Deest.
1.2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's (programmatuur) inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
1.3. Onderhoud van een website: het door Design Plus inpassen van nieuwe door Opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van Opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van Opdrachtgever.
1.4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Design Plus een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Door ondertekening van een overeenkomst met Design Plus verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Design Plus en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Design Plus opgenomen wordt.
Artikel 3. Aanbieding en acceptatie
3.1. Alle offertes en prijsopgave door Design Plus zijn exclusief 21 % Btw.
3.2. Offertes en prijsopgave door Design Plus blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Design Plus. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Design Plus zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Design Plus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Design Plus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Design Plus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Design Plus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Design Plus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Design Plus zijn verstrekt, heeft Design Plus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Design Plus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Design Plus is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Design Plus kenbaar behoorde te zijn.
4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Design Plus de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of via de digitale weg met leesbevestiging, heeft goedgekeurd.
4.6. Indien door Design Plus of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7. Opdrachtgever vrijwaart Design Plus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 5. Duur en beëindiging
5.1. Het ontwerpen van een nieuwe website of grafisch ontwerp door Design Plus voor Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
5.2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Design Plus en Opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
5.3. Design Plus kan een overeenkomst met Opdrachtgever direct beëindigen wanneer Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Design Plus gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
5.4. Design Plus heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
Artikel 6. Levering en levertijd
6.1. Design Plus gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt Opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
6.2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website of grafisch design maakt Design Plus eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Design Plus. Wanneer Opdrachtgever niet binnen een termijn van vier weken reageert op het basisontwerp, gaat Design Plus ervan uit dat Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van Opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een termijn van vier weken van het uitblijven van zulke reacties gaat Design Plus over tot het voltooien van de volledige website.
6.3. Mocht Design Plus onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Design Plus alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Design Plus een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
6.4. Door Design Plus gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan Opdrachtgever verstrekt.
6.5. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Overmacht
7.1. Design Plus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Design Plus als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Design Plus als nog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Design Plus geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Design Plus tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
Artikel 8. Prijzen
8.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
8.2. Wijzigingen in de tarieven worden door Design Plus minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
8.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Design Plus zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Artikel 9. Wijziging opdracht
9.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
9.2. Indien Design Plus, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Design Plus gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
Artikel 10. Betaling
10.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website of grafisch design wordt gesloten tussen Opdrachtgever en Design Plus is Opdrachtgever betalingsverplicht. Opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur door Design Plus het verschuldigde bedrag te voldoen.
10.2. Wanneer de opdracht langer duurt dan 60 dagen, wordt tussentijds een factuur verstuurd van 30% van de totale som.
10.3. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Design Plus aan Opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd. Opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur door Design Plus het verschuldigde bedrag te voldoen.
10.4. In genoemde gevallen behoudt Design Plus zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
10.5. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de betalingstermijn (15 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Design Plus over het openstaande bedrag.
10.6. Indien Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Design Plus een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.d onverminderd van toepassing. Wanneer Opdrachtgever binnen 15 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
10.6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Design Plus hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 15 dagen na verzending voldaan moet worden.
10.7. Indien Design Plus abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Design Plus het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van Opdrachtgever terugstorten op de rekening van Opdrachtgever.
10.8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Design Plus heeft voldaan.
Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom
11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, foto's alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Design Plus of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
11.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
11.3. Het is Design Plus toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Design Plus door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
Artikel 12. Ontwikkeling van programmatuur
12.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Design Plus zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
12.2. Design Plus is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
12.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
12.4. Design Plus heeft het recht gebruik te maken van open source componenten evenals het gebruik maken van joomla en joomla componenten.
Artikel 13. Gebruiksrechten
13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 verleent Design Plus Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
13.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
13.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. Voorzover Design Plus bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Design Plus weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Design Plus op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Design Plus of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Design Plus.
14.2. Design Plus is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.3. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming is de aansprakelijkheid van Design Plus beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
14.4. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Design Plus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
14.5. Design Plus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van Opdrachtgever is aangebracht.
14.6. Opdrachtgever dient Design Plus terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Opdrachtgevers gegevens. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Design Plus geleden schade.
Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1. Design Plus noch Opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
Artikel 16. Reclame
16.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Design Plus, waarna Design Plus deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Design Plus binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
16.2. Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
Artikel 17. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
17.1. Design Plus behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
17.3. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 8 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
Artikel 18. Personeel
18.1. Opdrachtgever zal werknemers van Design Plus die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
18.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Design Plus voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Design Plus in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Design Plus. Onder werknemers van Design Plus worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Design Plus of van één van de aan Design Plus gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Design Plus of van één van de aan Design Plus gelieerde ondernemingen waren.
Artikel 19. Overig
19.1. Design Plus zal geen persoonlijke gegevens van Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Design Plus.
19.2. Wanneer Design Plus bemiddelt bij webhosting voor een Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster aan Opdrachtgever stelt.
19.3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Design Plus zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
19.4. Design Plus is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht
20.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Design Plus en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
20.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
20.3. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
20.4. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Arnhem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Design Plus met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Design Plus beslissend.
20.5. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van gebruiker: http://www. designplus.nl. en http://www.dp-webdesign.nl.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Grotestraat 19 - 6653 BJ Deest -  www.designplus.nl - KvK: 11048854 - E. info@designplus.nl – Btw nr: NL0732.42.639.B.02 - Design Plus - T. 06.12304765